POLITYKA PRYWATNOŚCI LEGALHERO

I. Uwagi wstępne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi Załącznik numer 1 do Regulaminu świadczenia usług dostępnych w ramach serwisu LegalHero, zwanego dalej Regulaminem oraz stanowi integralną część Regulaminu.

 2. Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 1 lipca 2018 r.

 3. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z akceptacją Polityki Prywatności.

 4. Celem Polityki Prywatności jest ustalenie i wskazanie Usługobiorcy, w jaki sposób powierza on Usługodawcy dane osobowe, w tym dane wrażliwe. Polityka Prywatności w szczegółowy sposób opisuje metody ochrony danych osobowych oraz zasady ich przetwarzania.

 5. Polityka Prywatności została oparta o treść Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, nazywanego dalej RODO.

 6. Przez dane osobowe rozumie się wszystkie dane umożliwiające identyfikację Usługobiorcy, które są niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę. Są to zarówno dane użyte w wysyłanych do Usługodawcy wiadomościach e-mail i wiadomościach wysyłanych za pośrednictwem formularza kontaktowego, jak i dane pozostawiane za pomocą tzw. plików cookies. Pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celach technicznych oraz statystycznych.

 7. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca portal legalhero.pl, prowadzony przez Martę Milan.

 8. Usługodawca przy świadczeniu usług na rzecz usługobiorców posługuje się zaufanymi dostawcami. Wszystkie dane przekazywane zaufanym dostawcom są zabezpieczone.

 9. Usługodawca może kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania jego danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@legalhero.pl.


II. Cele i zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane w celu zawarcia oraz wykonania umowy polegającej na świadczeniu usług prawnych na rzecz Usługobiorcy. Podstawą prawną do tej czynności jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Przetwarzanie danych osobowych w oparciu o tą podstawę prawną dotyczy również korzystania z serwisu legalhero.pl w ograniczonym zakresie, wyłącznie w zakresie korzystania z treści zamieszczonych w treści serwisu.

 2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzanie w celach statystycznych, a także w celach związanych z doskonaleniem jakości usług oferowanych przez Usługodawcę (w tym analizowanie grup użytkowników w celach marketingowych). Podstawą prawną do tej czynności jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Niezbędność przetwarzania danych osobowych w tym zakresie wynika z prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, polegającego na konieczności optymalizacji serwisu oraz analizy treści oferowanych przez Usługodawcę.

 3. Dane osoboowe Usługobiorcy są przetwarzane w celach marketingowych. Podstawą prawną do tej czynności jest przepis art. 6 ust. 1 lit. a RODO i dobrowolna, wyraźna zgoda na przetwarzanie danych osobowych, udzielona przez Usługiobiorcę.

 4. Przetwarzanie danych osobowych trwa wyłącznie do czasu wykonania usługi zleconej Usługodawcy przez Usługiobiorcę. Nie dotyczy to danych osobowych, których przetwarzanie jest konieczne po wykonaniu usługi na podstawie przepisów odrębnych. Dane osobowe po wykonaniu usługi mogą zostać wykorzystane przez Usługobiorcę w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą przez strony umową.

 5. Usługiobiorca może w każdym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do danych, które są przetwarzane za jego zgodą. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych, Usługobiorca ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu.

 6. Usługiobiorca ma prawo do bycia zapomnianym. Jeśli Usługobiorca zażąda usunięcia jego danych osobowych z bazy danych osobowych Usługodawcy, Usługodawca jest zobowiązany do usunięcia tych danych.

 7. Usługodawca oświadcza, iż w żaden sposób, odpłatny lub bezpłatny, nie przekazuje danych osobowych usługobiorców jakimkolwiek innym podmiotom, również w celach marketingowych. Dane osobowe usługobiorców mogą zostać udostępnione wyłącznie zaufanym partnerom Usługiobiorcy (dostawcy usług IT) i tylko w celu świadczenia usług na rzecz usługobiorców. Zaufane podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z Usługodawcą umowy, na polecenie Usługodawcy i w oparciu o Politykę Prywatności. Dane osobowe usługiobiorców mogą być również przekazane innym podmiotom uprawnionym do żądania ich udostępnienia na podstawie przepisów odrębnych, przede wszystkim organom ścigania. Zaufanymi podmiotami są: Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) oraz Wix.com Inc. (40 Namal Street, Tel Aviv, 6350671, Israel).

 

III. Prawa usługobiorców

 1. Usługobiorca ma w każdym momencie prawo do zażądania informacji o danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę, w tym do uzyskania kopii danych. W tym celu Usługobiorca winien skontaktować się z Usługodawcą wysyłając wiadomość e-mail pod adres kontakt@legalhero.pl. Kopia danych zostanie udostępniona w formacie .doc lub .pdf. Kopia danych będzie obejmowała wyłącznie dane udostępnione Usługodawcy.

 2. Usługobiorca ma w każdym momencie prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne lub niepełne.

 3. Usługobiorca ma w każdym momencie prawo do żądania usunięcia danych (do bycia zapomnianym). Zgłoszenie takiego żądania przez Usługobiorcę przed wykonaniem i zakończeniem zawartej przez strony umowy będzie równoznaczne z wypowiedzeniem umowy przez Usługiobiorcę.

 4. Usługiobiorca ma w każdym momencie prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Zgłoszenie żądania sprostowania danych będzie skutkowało ograniczeniem przetwarzania danych osobowych do momentu ustalenia ich poprawności. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania danych związanych z uzasadnionym interesem Usługodawcy będzie skutkowało ograniczeniem przetwarzania danych po sprawdzeniu zasadności interesu Usługodawcy.

 5. Usługobiorca ma w każdym momencie prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w związku z jego uzasadnionym interesem. Zgłoszenie takiego żądania będzie skutkowało zaprzestaniem przetwarzania danych osobowych, chyba że nie będzie to możliwe z uwagi na nadrzędny interes Usługodawcy związany z przysługującymi mu roszczeniami.

 6. Usługobiorca ma w każdym momencie prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w odniesieniu do których wyraził zgodę na ich przetwarzanie. Czynność ta nie odnosi skutku względem przetwarzania danych dokonanego przed cofnięciem zgody.

 7. Usługobiorca ma w każdym momencie prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych.

 8. Usługobiorca podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, w celach niezbędnych do realizacji umowy. Zaniechanie podania danych osobowych uniemożliwia wykonanie usługi. Niektóre dane osobowe, przede wszystkim adres IP, podawane są automatycznie.

IV. Informacje o plikach cookies

 1. Pliki cookies wykorzystywane przez Usługodawcę są plikami tekstowymi wysyłanymi przez serwis do urządzenia, z jakiego korzysta Usługiobiorca w celu przeglądania serwisu Usługodawcy oraz świadczenia usług na jego rzecz. Pliki cookies są wykorzystywane w celu uproszczenia operacji dokonywanych z urządzenia Usługobiorcy, m. in. lepszego dostosowania serwisu do potrzeb usługobiorców.

 2. Pliki cookies nie są wykorzystywane w celu ustalenia tożsamości usługobiorców.

 3. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja oraz pozostawienie w pamięci urządzenia.

 4. Szczegóły dotyczące wykorzystywania plików cookies oraz sposobów zarządzania plikami cookies zostały zawarte w Polityce cookies.

 5. Przetwarzanie tzw. logów, dotyczących anonimowanych danych związanych z korzystaniemz serwisu ma charakter zbiorczy i anonimowy. Dane te nie mają cech identyfikujących osób odwiedzających serwis i nie są przekazywane osobom trzecim.

 6. Usługobiorca może w każdym momencie zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta, i usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienie. Działania te mogą utrudnić korzystanie z serwisu.

V. Google Analytics i Wix.com

 1. Usługodawca oświadcza, iż korzysta z usług Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) oraz Wix.com Inc. (40 Namal Street, Tel Aviv, 6350671, Israel) celem analizy sposobu korzystania z serwisu. Podmioty wskazane powyżej wykorzystują pliki cookies.;

 2. Pliki cookies zapisywane są na serwerach, z których korzysta Google Inc oraz Wix.com Inc. na terytorium Stanów Zjednoczonych i Izraela. Anonimizowanie adresu IP podczas korzystania z serwisu będzie skuteczne na terytorium państw Unii Europejskiej i państw będących stronami porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

 3. Google Inc. oraz Wix.com Inc. działają na zlecenie Usługodawcy i wykorzystują informacje zawarce w plikach cookies tylko w celu ustalenia ruchu na stronach serwisu, przygotowywania statystyk i świadczenia usług związanych z korzystaniem serwisu.

 4. Dane gromadzone w opisany powyżej sposób są przetwarzane w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany i nie umożliwiają identyfikacji użytkownika.

 5. Usługobiorca za pomocą swojej przeglądarki internetowej może ograniczyć lub wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies. Usługioborca może również skorzystać z usług oferowanych przez inne podmioty, np. wtyczki do przeglądarki dostępnej pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

 6. Szczegółowe informacje o zasadach działania powyższych podmiotów, w tym o zasadach zbierania i przetwarzania danych dostępne są tutaj: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners oraz https://www.wix.com/about/privacy.

Serwis Usługodawcy może zawierać odnośniki prowadzące do usług świadczonych przez inne podmioty, m. in. wtyczki portali społecznościowych. Skorzystanie z tych aplikacji może skutkować przesłaniem informacji o użytkownikach do tych podmiotów.

 

Informacje końcowe

 1. Usługodawca oświadcza, iż opracował i wdrożył politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym, służącym do bezpiecznego przetwarzania oraz przechowywania danych.

 2. Usługodawca zastrzega, iż w przyszłości Polityka Prywatności może zostać zaktualizowana. O każdej zmianie treści Polityki Prywatności Usługodawca poinformuje Usługobiorcę.

© 2018 LegalHero.pl

 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Icon