Artykuły LegalHero

  • LegalHero

Ekspresowy rozwód - podstawowe informacje o rozwodzieZ najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że 36% małżeństw kończy się rozwodem. Powody rozstania małżonków są wprawdzie różne, lecz kodeksową przyczyną orzeczenia rozwodu jest zawsze rozkład pożycia małżeńskiego. Przez pożycie małżeńskie należy rozumieć więź psychiczną, fizyczną i gospodarczą. Rozkład pożycia musi być zupełny i trwały, a sam rozwód nie może szkodzić dobru małoletnich dzieci stron.


Pozew o rozwód składa się w sądzie okręgowym właściwym ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków. Pozew składa się w dwóch egzemplarzach i należy do niego załączyć odpis skrócony aktu małżeństwa, odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci – jeśli dzieci są małoletnie, dokumenty dotyczące alimentów (np. kopie rachunków za czynsz i opłaty eksploatacyjne związane z mieszkaniem, zaświadczenie o zarobkach, zeznania roczne PIT, kopie rachunków za żywność, leki, odzież, wizyty lekarskie, itp.).


Pozew podlega opłacie sądowej w wysokości 600,00 zł. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy powód z uwagi na trudną sytuację materialną nie jest w stanie pokryć kosztów postępowania, sąd może zwolnić powoda od obowiązku ich uiszczenia. Sąd może również ustanowić dla powoda lub pozwanego pełnomocnika (adwokata lub radcę prawnego) działającego z urzędu.


W pozwie należy dokładnie określić żądanie. Podstawowym żądaniem w takim przypadku będzie rozwiązanie małżeństwa przez rozwód. Rozwód może zostać orzeczony z winy jednej ze stron, z winy obu stron albo bez rozstrzygania kwestii winy w rozkładzie małżeństwa. Wina może mieć znaczenie tylko w przypadku alimentów orzekanych na rzecz małżonka, lecz żądanie orzekania o winie i związane z tym postępowanie dowodowe może spowodować znaczną przewlekłość postępowania. Jeśli strony mają wspólne małoletnie dzieci, wówczas sąd w wyroku będzie orzekał również o władzy rodzicielskiej nad dziećmi (powierzenie wykonywania władzy obojgu rodzicom, ograniczenie władzy rodzicielskiej lub pozbawienie władzy rodzicielskiej), o alimentach na rzecz dzieci i o kontaktach rodzica niewykonywującego władzy rodzicielskiej z dziećmi. Dodatkowo sąd może uregulować sposób korzystania ze wspólnego mieszkania stron, może również dokonać podziału majątku. Podział majątku jest możliwy tylko, gdy nie spowoduje przewlekłości postępowania (czyli wówczas, gdy strony uzgodnią skład majątku podlegającego podziałowi i sposób podziału).


W zależności od zgłoszonych roszczeń przebieg postępowania będzie wyglądał różnie. W przypadku, gdy strony mają wspólne małoletnie dzieci sąd będzie musiał przesłuchać przynajmniej jednego świadka, aby sprawdzić, czy rozwód rodziców nie zagraża dobru dzieci. Sąd może również przesłuchiwać świadków na okoliczność winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego, zlecać wywiady kuratora, zwracać się z prośbą o udzielenie informacji do urzędów czy przedsiębiorstw. Postępowanie rozwodowe może zakończyć się na jednej rozprawie lub trwać miesiącami – zależy to zawsze od postawy stron procesu.


Ekspresowy Rozwód LegalHero pozwala na uniknięcie zbędnej przewlekłości postępowania i skonstruowanie pozwu o rozwód w sposób kompleksowy, wyczerpujący i zgodny z przepisami prawa. Jeśli potrzebujesz pomocy w sprawie rozwodowej, skontaktuj się z LegalHero.

© 2018 LegalHero.pl

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon