Artykuły LegalHero

  • LegalHero

Jak napisać dobrą umowę?Umowy są nieodłączną częścią życia codziennego. Nie do wszystkich przywiązujemy równą wagę - każdy wie, że zakup mieszkania, najważniejszej inwestycji w życiu, jest poprzedzony zawarciem umowy, ale niemal nikt nie myśli o tym, że zakupy w sklepie spożywczym to też umowa.


Częściej dostajemy gotowe umowy do podpisu niż piszemy je od podstaw, ale nawet w takim przypadku zawsze należy przeanalizować treść umowy przed jej podpisaniem. Podpisanie umowy jest ostatecznością - z tego kroku najczęściej nie można się już bezboleśnie wycofać. Złożenie podpisu oznacza oświadczenie woli o zawarciu umowy o określonej treści i zazwyczaj jest nieodwołalne.


Jak napisać dobrą umowę? Dobra umowa musi zabezpieczać interesy obu jej stron i nie powinna być krzywdząca dla którejkolwiek z nich. Wyważenie interesów obu stron nie jest nigdy łatwym zadaniem, bo - co oczywiste - każda ze stron jest zainteresowana jak najkorzystniejszym rozwiązaniem, które niekoniecznie będzie tak samo korzystne dla drugiej strony.

Jednocześnie, zawierając umowę należy uważnie przemyśleć jej konsekwencje - co stanie się z umową za miesiąc, pół roku, rok, dwa lata? Jakie skutki przyniesie ona stronom? Czy nieuważnie i nierozważnie sformułowane postanowienia nie zakończą się postępowaniem sądowym?


W szczególności należy zwrócić uwagę na:

1. formę umowy - w przypadku niektórych umów konieczne jest dochowanie szczególnej formy, której brak będzie skutkował nieważnością umowy (np. sprzedaż mieszkania czy domu zawsze musi nastąpić w formie aktu notarialnego). Nawet, jeśli Kodeks cywilny dopuszcza zawarcie umowy w formie ustnej i strony mogą po prostu umówić się na wykonanie określonego zlecenia czy sprzedaż określonej rzeczy, zawsze warto spisać postanowienia umowy. Umowa w postaci dokumentu zachowa swój kształt nawet wtedy, gdy strony zapomną, na co się umówiły.

2. język umowy - umowa powinna być napisana przystępnym, prostym językiem, zrozumiałym dla obu jej stron. Jeśli strony umowy posługują się pojęciami fachowymi, warto wyjaśnić, co one oznaczają, tak, aby żadna ze stron nie miała wątpliwości co do dokładnej interpretacji umowy.

3. możliwość rozwiązania umowy - czy chcemy, aby umowa mogła zostać rozwiązana przed jej wykonaniem? Jeśli tak, to w jakich przypadkach, w jakim terminie, w jakiej formie? Spisując umowę strony muszą podjąć decyzje we wszystkich tych aspektach. Konieczne jest również przewidzenie, co stanie się w przypadku rozwiązania umowy - czy strony pozostają z tym, co już w ramach umowy otrzymały, czy też być może będą chciały zwrotu otrzymanych świadczeń?

4. przedmiot umowy i obowiązki stron - strony muszą określić dokładnie, czego umowa dotyczy i jakie obowiązki ciążą na stronach. LegalHero zaleca możliwie jak największą dokładność w formułowaniu postanowień umowy, albowiem staranne spisanie warunków umowy pozwoli uniknąć zbędnych nieporozumień.

5. sposób rozwiązania sporów - nie sposób wykluczyć, iż umowa wywoła nieporozumienia pomiędzy stronami. Strony już w momencie zawierania umowy powinny przemyśleć, co chcą zrobić w przypadku, w którym nie będą mogły we własnym zakresie dojść do porozumienia. Strony mogą powołać niezależnego arbitra, skorzystać z mediacji lub określić sąd, który zajmie się ich sprawą.
Jeśli nie wiesz, jak napisać dobrą umowę, taką, która zabezpieczy wszystkie twoje interesy i która będzie odpowiadała wymogom stawianym przez przepisy, skontaktuj się z LegalHero pod kontakt@legalhero.pl. LegalHero pomoże w każdej, nawet najtrudniejszej, sprawie.

© 2018 LegalHero.pl

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon