© 2018 LegalHero.pl

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon

Artykuły LegalHero

  • LegalHero

Jak napisać odwołanie od orzeczenia o niepełnosprawności?Orzeczenia o niepełnosprawności bez wątpienia budzą wiele emocji. Często zaprezentowanie wszystkich dokumentów nie wystarczy - i to nie tylko przy składaniu pierwszego wniosku o ustalenie stopnia niepełnosprawności, lecz również w trakcie składania kolejnych wniosków w związku z wygaśnięciem poprzedniego orzeczenia.


Orzeczenie o niepełnosprawności wydaje Powiatowa Komisja ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Orzeczenie zalicza (lub nie) wnioskodawcę do grona osób niepełnosprawnych i wskazuje na inne okoliczności związane z ustaleniem niepełnosprawności m. in. konieczność korzystania z pomocy innej osoby, możliwości zatrudnienia uwzględniającego stan zdrowia wnioskodawcy, konieczności korzystania z systemu środowiskowego wsparcia.


Wydanie orzeczenia jest poprzedzone badaniem. Niestety, w skład komisji bardzo często wchodzą lekarze o zupełnie innej specjalności, aniżeli specjalność związana ze schorzeniem, na jakie cierpi wnioskodawca. Warto zwracać uwagę na specjalność członków komisji, albowiem brak wiedzy w tym zakresie może stanowić skuteczną podstawę odwołania.


Orzeczenie komisja doręcza za pośrednictwem przesyłki pocztowej na adres wnioskodawcy. Jeśli wnioskodawca nie zgadza się z jego treścią, ponieważ np.:

- komisja nie uznała go za osobę niepełnosprawną;

- orzeczenie wydano na określony okres, zaś wnioskodawca domaga się orzeczenia na stałe;

- komisja nie uznała innych potrzeb wnioskodawcy za uzasadnione (opisanych w kolejnych punktach orzeczenia), itd.

ma prawo do złożenia odwołania.


Uwaga!

Termin na wniesienie odwołania wynosi 14 dni od daty doręczenia przesyłki. Przekroczenie tego terminu skutkuje odrzuceniem odwołania. Wystarczy, aby przesyłka z odwołaniem została nadana przed upływem wskazanego terminu - liczy się data stempla pocztowego.


Odwołanie wnosi się do Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Niepełnosprawności, jednakże pośrednikiem jest komisja powiatowa, stąd odwołanie należy skierować właśnie do komisji tego szczebla.

W odwołaniu należy wskazać wszystkie przyczyny dla których wydane orzeczenie jest nieprawidłowe. Konieczne jest również sformułowanie zarzutów, na przykład:

- błędu w ustaleniach faktycznych, jeśli komisja popełniła błąd przy ustalaniu stanu zdrowia wnioskodawcy;

- niezgodności zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego ze stanem faktycznym sprawy, jeśli komisja nie zwróciła uwagi na złożone przez wnioskodawcę dokumenty dotyczące jego stanu zdrowia.

Warto również załączyć wszystkie dokumenty świadczące o tym, że komisja popełniła błąd, a stan zdrowia wnioskodawcy wymaga wydania orzeczenia o określonej treści.Jeśli borykasz się z problemem dotyczącym ustalenia niepełnosprawności albo przyznania innych punktów orzeczenia, skontaktuj się z LegalHero wysyłając maila pod adres kontakt@legalhero.pl. LegalHero pomoże w każdej, nawet najtrudniejszej sprawie!