Artykuły LegalHero

  • LegalHero

Jak napisać pozew?
W życiu zdarzają się różne sytuacje, które czasem niestety znajdują swój finał w sądzie. Polubowne rozwiązania nie skutkują, a rozmowy czy wezwania nie przynoszą żadnego rezultatu. Kolejnym krokiem jest sporządzenie pozwu i wniesienie go do właściwego sądu, przy czym prawidłowe sporządzenie pozwu nie jest łatwym zadaniem.


Pozew określa i definiuje byt oraz cel całego procesu i z tego względu musi być sporządzony niezwykle starannie. Powód, czyli osoba, która wnosi pozew do sądu, musi wskazać dokładnie, czego się domaga oraz możliwie jak najpełniej uzasadnić swoje żądanie.

Powód musi pamiętać, iż zgodnie z obowiązującymi aktualnie zasadami w pozwie należy przywołać wszystkie istotne okoliczności oraz dowody na ich poparcie, pod rygorem pominięcia dowodów i wniosków powołanych później. W praktyce oznacza to, iż jeżeli postępowanie już trwa i powód przypomni sobie, że chce np. przesłuchać jeszcze dodatkowego świadka, sąd może uznać ten wniosek za spóźniony, a powód utraci możliwość przeprowadzenia ważnego dowodu.


Każdy pozew musi zawierać:

- oznaczenie sądu, przy czym powinien być to sąd właściwy do rozpoznania sprawy (najczęściej będzie to sąd w miejscu zamieszkania pozwanego);

- oznaczenie stron (imiona, nazwiska, numery PESEL w przypadku osób fizycznych, nazwę spółki i numer KRS w przypadku spółki, adresy korespondencyjne);

- oznaczenie wartości przedmiotu sporu (tj. kwoty, jakiej dotyczy pozew - chodzi tylko o kwotę główną, bez odsetek);

- żądanie: wskazanie, czego powód się domaga, np. zapłaty określonej kwoty, nakazania określonego zachowania, orzeczenia rozwodu;

- uzasadnienie, wyjaśniające dokładnie z jakiego powodu pozew jest wnoszony;

- przywołanie dowodów na poparcie podnoszonych twierdzeń (np. przesłuchanie świadków, określone dokumenty, określone nagrania, itp.);

- wskazanie daty, od której kwota winna być zapłacona - w przypadku roszczeń pieniężnych;

- wskazanie, czy strony podjęły jakąś próbę polubownego rozwiązania sporu (np. mediację lub negocjacje) albo wyjaśnienie braku takiej próby (np. aktualne stosunki pomiędzy stronami nie pozwalają na takie działania);

- własnoręczny podpis;

- wymienienie załączników.


Prawidłowe skonstruowanie pozwu nie jest łatwym zadaniem i z tego względu konieczne jest dołożenie należytej, szczególnej staranności przy sporządzaniu jego treści. Powód powinien również pamiętać o tym, iż niewystarczające jest wydrukowanie pozwu tylko raz - należy sporządzić tyle kopii, ilu jest pozwanych w sprawie, jeden egzemplarz dla sądu i jeden dla samego siebie.


LegalHero zapewnia kompleksową pomoc prawną w każdej, nawet najtrudniejszej sprawie. Jeśli musisz przygotować pozew i nie wiesz, jak się do tego zabrać lub jeśli przygotowałeś już pierwszy projekt, ale nie wiesz, czy zrobiłeś to dobrze, LegalHero jest tu, aby pomóc. Skontaktuj się z LegalHero wysyłając maila na adres kontakt@legalhero.pl i zadbaj o to, aby twój pozew był perfekcyjny.© 2018 LegalHero.pl

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon