Artykuły LegalHero

  • LegalHero

Jak napisać wezwanie do zapłaty?Wezwanie do zapłaty ma niebagatelne znaczenie. Niezależnie od tego, z jakiego powodu należność nie została wypłacona i jakiego stosunku prawnego dotyczy (np. umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, niezapłaconej faktury, braku zwrotu środków po zwróceniu zakupionego towaru, itd.), wezwanie do zapłaty stanowi pierwszy krok w dochodzeniu należności.


Poszkodowana osoba nie powinna zwlekać. Żaden przepis nie nakłada na stronę umowy obowiązku oczekiwania określonego czasu na odzyskanie należnych pieniędzy. Wezwanie o zapłatę jest o tyle istotne, iż umożliwia rozpoczęcie naliczania odsetek za opóźnienie w płatności. Odsetki są - co do zasady - liczone od dnia następującego po dniu, w którym winna zostać uiszczona należność. W przypadku, w którym termin zapłaty wynika z umowy, termin rozpoczęcia naliczenia odsetek będzie liczony od dnia następującego po dniu zapłaty wskazanym w umowie. Przykładowo, jeśli wynagrodzenie za pracę winno zostać wypłacone do dnia 10-go każdego miesiąca, odsetki będą naliczane od 11 dnia.

Jednocześnie, wezwanie do zapłaty jest konieczne również z uwagi na obowiązujące przepisy związane z dochodzeniem roszczeń przed sądem. Powód (osoba, która wnosi pozew) ma obowiązek wykazania w treści pozwu, iż przed założeniem sprawy próbował polubownie rozwiązać konflikt. Metodą polubownego rozwiązania sporu może być na przykład skorzystanie z mediacji czy negocjacji, jednakże te usługi kosztują. Wysłanie wezwania do zapłaty winno zostać uznane za próbę rozwiązania sporu.


Wezwanie do zapłaty - elementy

W wezwaniu do zapłaty powinny zostać ujęte:

- data i miejsce sporządzenia pisma;

- dane podmiotu zobowiązanego do zapłaty;

- dane osoby oczekującej zapłaty;

- wezwanie do uiszczenia kwoty wraz ze wskazaniem terminu, w jakim zapłata winna zostać dokonana;

- dane niezbędne do dokonania zapłaty np. dane rachunku bankowego;

- wskazanie, z jakiego powodu wezwanie do zapłaty jest kierowane (krótkie uzasadnienie żądania);

- własnoręczny podpis osoby oczekującej zapłaty.


Wezwanie do zapłaty należy wysłać na adres podmiotu zobowiązanego do zapłaty za pomocą listu poleconego. Nadawca winien zachować kopię wezwania oraz dowód nadania przesyłki. W przypadku konieczności wystąpienia z pozwem o zapłatę te dokumenty będą istotnym elementem pozwu.Jeśli nie otrzymałeś należnej zapłaty i musisz skierować wezwanie do zapłaty albo jeśli właśnie otrzymałeś niezasadne wezwanie do zapłaty, skontaktuj się z LegalHero wysyłając wiadomość mailową na kontakt@legalhero.pl. Możesz również skorzystać z formularza kontaktowego. LegalHero pomoże w każdej, nawet najtrudniejszej sprawie.

© 2018 LegalHero.pl

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon