Artykuły LegalHero

  • LegalHero

Umowa najmu - jak uchronić się przed nieuczciwym kontrahentemUmowy najmu stały się codziennością – mieszkania wynajmują już nie tylko studenci. Często umowy tego rodzaju służą zaspokojeniu potrzeb całych rodzin i choćby z tego względu winny być zawierane z należytą starannością i dokładnym rozeznaniem.


Umowa najmu może być zawarta w dowolnej w zasadzie formie, choć dla pewności co do skuteczności jej postanowień oczywistym jest, iż najlepiej zawrzeć umowę w formie pisemnej. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości najlepiej jest uregulować w umowie wszystkie kwestie związane z zajmowaniem lokalu (np. wysokość i zasady zapłaty oraz zwrotu kaucji, zasady płatności czynszu i opłat eksploatacyjnych, obowiązki i prawa wynajmującego oraz lokatora). Obowiązująca obecnie ustawa o ochronie praw lokatorów wskazuje minimalny zakres ochrony lokatorów, nakładając na właścicieli lokali szereg obowiązków (np. obowiązek naprawy i wymiany wewnętrznych instalacji), jednakże przepisy konkretnej umowy mogą być oczywiście uregulowane w sposób dla lokatora korzystniejszy.


Ustawa przewiduje również umowę najmu okazjonalnego. Umowa ta najlepiej zabezpiecza interesy właściciela lokalu z uwagi na pewność odnośnie sposobu jej zakończenia i wyprowadzki najemcy. Umowa najmu okazjonalnego jest umową zawieraną zawsze na czas określony, maksymalnie na okres 10 lat.


W przypadku umów najmu najkrótszy termin wypowiedzenia wynosi co do zasady trzy lata (i to przy założeniu, że właściciel lokalu pragnie w nim zamieszkać). Ustawodawca przewiduje również możliwość skrócenia ww. trzyletniego okresu, jednakże wyjątki te dotyczą sytuacji wyjątkowych np. opóźnień w płatności czynszu, używania lokalu w sposób sprzeczny z umową, zawarcia przez najemcę kolejnej umowy najmu bez zgody właściciela.


Do umowy najmu okazjonalnego (zawieranej zazwyczaj w zwykłej formie pisemnej) załącza się natomiast oświadczenie najemcy sporządzone w formie aktu notarialnego, w którym najemca dobrowolnie poddaje się egzekucji i zobowiązuje się do opróżnienia i wydania lokalu. Taka regulacja w istotny sposób skraca czas oczekiwania na zakończenie umowy i wyprowadzkę najemcy, która zazwyczaj w sytuacjach spornych może być spowodowana dopiero wyrokiem eksmisyjnym po długotrwałym postępowaniu sądowym.


Oczywistym jest, iż wybór rodzaju umowy oraz sposobu ukształtowania jej konkretnych postanowień będzie zależał od pozycji, jaką zajmuje strona umowy. Tak, jak w przypadku pozostałych czynności prawnych, umowa najmu wymaga dokładnego przeanalizowania i przemyślenia, tym bardziej, iż celem tej właśnie umowy jest zaspokojenie podstawowej potrzeby, jaką jest posiadanie miejsca zamieszkania.


LegalHero oferuje możliwość przygotowania spersonalizowanej, dokładnej i wyczerpującej umowy najmu, zgodnej z przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów i wymaganiami naszych klientów.
© 2018 LegalHero.pl

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon