Artykuły LegalHero

 • LegalHero

Skradziony patent - co może zrobić przedsiębiorca?Wynalazki i unikatowe pomysły są nieodłączną częścią działalności każdego innowacyjnego przedsiębiorcy. Mało który przedsiębiorca zdaje sobie jednak sprawę z tego, iż aby wynaleziony przez niego wynalazek podlegał ochronie, konieczne jest uzyskanie prawa ochronnego - tzw. patentu.


Przepis art. 24 ustawy Prawo własności przemysłowej

Patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania.


Aby wynalazek został opatentowany, musi

 • posiadać wartość użytkową;

 • umożliwiać przemysłowe zastosowanie;

 • być rozwiązaniem nowym, dotychczas nieodkrytym;

 • mieć tzw. poziom wynalazczy (wynalazek musi być rozwiązaniem nieoczywistym dla profesjonalistów z tej samej branży).

Wniosek patentowy składa się w urzędzie patentowym. Patent udzielany jest na okres 20 lat. Postępowanie w sprawie uzyskania patentu może być długotrwałe i kosztowne (opłata pobierana jest każdego roku), a także dalece sformalizowane z uwagi na konieczność złożenia wyczerpującej dokumentacji dotyczącej wynalazku, jednakże uzyskanie patentu przynosi wymierne korzyści. Patent niesie ze sobą silną ochronę praw przedsiębiorcy, których naruszenie pociąga za sobą odpowiedzialność cywilną oraz karną.


W razie kradzieży patentu przedsiębiorca winien skorzystać z roszczeń dochodzonych na drodze postępowania cywilnego, przed sądem okręgowym. W pozwie przedsiębiorca musi określić, czego się domaga:

 1. zaniechania dalszych naruszeń jego prawa;

 2. wydania bezprawnie uzyskanych korzyści;

 3. naprawienia wyrządzonej szkody (na zasadach ogólnych tj. w rozmiarze odpowiadającym poniesionym stratom i utraconym korzyściom albo poprzez zapłatę opłaty licencyjnej lub innego stosownego wynagrodzenia);

 4. podania orzeczenia do publicznej wiadomości;

 5. roszczenie dotyczące bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworów, środków i materiałów (np. żądanie wycofania ich z obrotu).

Jeśli do faktycznego naruszenia patentu jeszcze nie doszło, ale istnieje takie ryzyko, wówczas przedsiębiorcy przysługuje roszczenie o zaprzestanie działań grożących naruszeniem prawa.


Kradzież patentu stanowi również przestępstwo, zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności. Przestępstwo ścigane jest na wniosek, co oznacza, że pokrzywdzony przedsiębiorca musi skierować do prokuratury wniosek o ściganie sprawcy przestępstwa i pociągnięcie go do odpowiedzialności prawnej.
Jeśli jesteś przedsiębiorcą i w swojej działalności borykasz się z problemami prawnymi, potrzebujesz porady lub profesjonalnie przygotowanego dokumentu (opinii prawnej, pozwu, odpowiedzi na pozew, wniosku, apelacji, odwołania, itd.) skontaktuj się z LegalHero za pomocą formularza kontaktowego albo wysyłając maila pod adres kontakt@legalhero.pl. LegalHero pomoże w każdej, nawet najtrudniejszej sprawie.

© 2018 LegalHero.pl

 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Icon