Artykuły LegalHero

  • LegalHero

Spadkobiercy powinni podzielić spadekŚmierć osoby fizycznej powoduje konieczność uregulowania jej spraw majątkowych. Niezależnie od tego, czy spadkodawca pozostawił testament, czy dziedziczenie odbywa się na zasadach ustawowych (w pierwszej kolejności małżonek i dzieci, w braku dzieci dalsi zstępni spadkodawcy, w przypadku ich braku rodzice lub rodzeństwo spadkodawcy, itd.), konieczne jest dokonanie stwierdzenia nabycia spadku. Stwierdzenie nabycia spadku może nastąpić przed sądem, w formie postanowienia wydanego na wniosek każdej osoby zainteresowanej (rzecz jasna, przede wszystkim spadkobiercy) lub w formie aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza.


Po uzyskaniu jednego z opisanych powyżej dokumentów spadkodawcy mogą przystąpić do dokonania podziału spadku. Podziałowi podlega cały spadek – zarówno nieruchomości, jak i ruchomości (np. pieniądze, wyposażenie mieszkania, pamiątki rodzinne, itp.). W znacznej części spraw spadkobiercy są w stanie porozumieć się i dokonać podziału we własnym zakresie. Czasem, np. wówczas, gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, podział wymaga udziału notariusza, z którego pomocą przeprowadzony zostanie umowny dział spadku w formie aktu notarialnego.


Jeśli spadkobiercy nie osiągną porozumienia co do składu spadku i wartości poszczególnych jego składników, wówczas konieczne jest złożenie wniosku o dział spadku do sądu. Wniosek podlega opłacie sądowej, może być złożony osobiście przez wnioskodawcę lub przez jego profesjonalnego pełnomocnika. Co istotne, we wniosku należy wskazać składniki spadku i zaproponować sposób podziału.


Podział może przebiegać w różny sposób: może być to podział fizyczny (np. spadkobiercy dzielą się rzeczami), podział fizyczny połączony z wzajemnymi spłatami i dopłatami (np. jeden ze spadkobierców przejmuje mieszkanie i spłaca pozostałych), sprzedaż składników spadku i podział uzyskanej w ten sposób kwoty. Jeśli spadkobiercy nie osiągną w tej kwestii żadnego porozumienia, wówczas o sposobie podziału zadecyduje sąd. Sąd ma również obowiązek z urzędu ustalić skład spadku.


Zaniechanie przeprowadzenia postępowań spadkowych może narazić spadkobierców na niekorzystne skutki związane chociażby ze zobowiązaniami podatkowymi. Co więcej, brak działu spadku może spowodować problemy nawet wiele lat później, na przykład w sytuacji, gdy wpisy w księgach wieczystych nie zostaną zaktualizowane. Z tego względu w przypadku dziedziczenia warto dołożyć należytej staranności w celu kompleksowego uregulowania wszystkich spraw.


Wniosek o dział spadku, jak wszystkie inne pisma sądowe, wymaga starannego przygotowania. LegalHero gwarantuje, że twój wniosek będzie spełniał wszystkie wymogi formalne i kompleksowo opisywał wszystkie okoliczności sprawy. Jeśli potrzebujesz pomocy w sprawie spadkowej lub innej, skontaktuj się z LegalHero.

© 2018 LegalHero.pl

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon