Artykuły LegalHero

  • LegalHero

Szanse na uzyskanie opieki naprzemiennejOpieka naprzemienna w Polsce to wciąż nowość. Pod tym względem Polska w istotny sposób odbiega od standardów obowiązujących w krajach skandynawskich czy w Stanach Zjednoczonych. Opieka naprzemienna jest wyjątkiem, a nie regułą.


Na czym polega opieka naprzemienna?

Opieka naprzemienna to system wykonywania władzy rodzicielskiej, w którym rodzice dzielą się czasem spędzanym z dzieckiem, w idealnym rozwiązaniu po połowie. Każdy z rodziców wykonuje władzę rodzicielską w pełnym zakresie, co oznacza, że muszą oni porozumieć się we wszystkich kluczowych dla dziecka sprawach. W praktyce opieka naprzemienna może przybrać jeden z następujących wariantów:

- dziecko przebywa 1 tydzień u jednego rodzica i 1 tydzień u drugiego z rodziców;

- dziecko przebywa 15 dni u jednego rodzica i 15 dni u drugiego z rodziców;

- dziecko mieszka w tym samym miejscu, a rodzice zmieniają się w opiece nad nim w określonych odstępach czasu.

Ze względów praktycznych trzecia opcja jest najmniej popularna w Polsce.


Jak ustanowić opiekę naprzemienną?

Opieka naprzemienna może zostać ustanowiona na mocy decyzji samych rodziców, którzy pomiędzy sobą ustalą, w jaki sposób ma wyglądać opieka nad dzieckiem po ich rozstaniu. Najlepiej, aby takie ustalenia przybrały formę pisemną - wówczas łatwiej będzie wyjaśniać ewentualne spory i nieporozumienia.

Opieka naprzemienna może zostać ustanowiona również przez sąd, w formie postanowienia. Sądy rodzinne są właściwe do orzekania w sprawach dotyczących dzieci (przy czym system ten może zostać wprowadzony również poprzez wyrok sądu okręgowego w razie orzekania rozwodu rodziców). Opieka naprzemienna nie jest uregulowana w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i z tego względu nie jest to rozwiązanie spotykane często w przypadku rodziców pozostających w konflikcie. Szansą na ustalenie opieki naprzemiennej jest opinia biegłych psychologów o konieczności zastosowania takiego systemu. Jeśli biegli stwierdzą, że z punktu widzenia dobra dziecka opieka naprzemienna jest najwłaściwszym rozwiązaniem, istnieje ogromna szansa na identyczne orzeczenie sądu.


Co w przypadku, gdy drugi rodzic nie zgadza się na opiekę naprzemienną?

Nadal warto walczyć. Brak zgody drugiego z rodziców jest bez znaczenia, jeśli biegli sądowi wskażą opiekę naprzemienną jako optymalny sposób sprawowania władzy rodzicielskiej.

Jeśli sąd wyda postanowienie, w którym ureguluje władzę rodzicielską w standardowy sposób - poprzez powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców oraz ograniczenie władzy rodzicielskiej drugiego z rodziców do określonych praw i obowiązków - rozwiązaniem może być maksymalne poszerzenie kontaktów. Kontakty z dzieckiem nie muszą oznaczać dwóch weekendów w miesiącu, mogą być znacznie szersze i w praktyce zbliżone do opieki naprzemiennej.
Jeśli borykasz się z problemem dotyczącym władzy rodzicielskiej, kontaktów, alimentów i nie wiesz, w jaki sposób działać, skontaktuj się z LegalHero wysyłając maila na kontakt@legalhero.pl . LegalHero pomoże w każdej, nawet najtrudniejszej sprawie!

© 2018 LegalHero.pl

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon