Artykuły LegalHero

  • LegalHero

Wspólne mieszkanie w przypadku rozstania z partneremRozpad związku nieformalnego nie wymaga dopełnienia tylu formalności, ile jest niezbędnych do rozwiązania małżeństwa, jednakże niewątpliwie również w tym przypadku zachodzi konieczność uregulowania wspólnych spraw, przede wszystkim o charakterze majątkowym.


Po uprawomocnieniu wyroku rozwodowego byli już małżonkowie dokonują zazwyczaj tzw. podziału majątku. Podział może być dokonany w formie polubownej albo za pośrednictwem sądu w toku postępowania o podział majątku wspólnego. W przypadku osób pozostających uprzednio w związkach o charakterze nieformalnym po ich rozpadzie konieczne jest dokonanie tzw. zniesienia współwłasności.


Jeśli partnerzy w trakcie trwania związku zakupili wspólnie jakiekolwiek ruchomości lub nieruchomości, procedura zniesienia współwłasności pozwala na uregulowanie kwestii własności tych rzeczy po rozpadzie związku. Zazwyczaj postępowanie to dotyczy nieruchomości, albowiem to własność nieruchomości jest w oczywisty sposób kwestią najbardziej sporną.


Zniesienia współwłasności nieruchomości (również spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego) można dokonać w formie umownej, zawierając stosowną umowę w formie aktu notarialnego.

Jeśli nie jest to możliwe, konieczne jest wystąpienie do sądu właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości z wnioskiem o dokonanie zniesienia wspówłasności. Wniosek podlega opłacie w wysokości 1.000,00 zł (płatnej przelewem na rachunek bankowy sądu lub w znakach opłaty sądowej). We wniosku należy wskazać składniki majątku, które zostaną objęte zniesieniem współwłasności, ich wartość oraz proponowany sposób podziału.


Podstawowym sposobem zniesienia współwłasności jest przyznanie własności nieruchomości na własność jednego ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty wskazanej kwoty na rzecz drugiego z byłych partnerów. Co istotne, w toku tego rodzaju postępowania sąd będzie rozstrzygał o wszystkich spłatach i dopłatach, do jakich współwłaściciele są zobowiązani.


Częstym zjawiskiem jest obciążenie nieruchomości zobowiązaniem, zazwyczaj w postaci kredytu hipotecznego. Sąd dokonujący zniesienia współwłasności nie będzie rozstrzygał kwestii istnienia tego zobowiązania, nie może również zwolnić jednego z kredytobiorców od obowiązku spłaty zobowiązania (może to uczynić tylko wierzyciel – bank). Sąd ma jednak obowiązek wziąć pod uwagę wysokość zobowiązania pozostałego do spłaty przy ocenie wartości nieruchomości, której dotyczy postępowanie.


Wniosek o zniesienie współwłasności mieszkania nie jest dokumentem prostym do przygotowania. Wymaga starannego przemyślenia i przeanalizowania sytuacji, a w przypadku kredytu hipotecznego również dokładnego wyliczenia spłaconych rat kredytu oraz rat pozostałych do spłaty. Zespół LegalHero zajmuje się przygotowaniem tego rodzaju wniosków i wybawi cię od konieczności analizowania przepisów czy obliczania zobowiązań. Rozstanie z partnerem zazwyczaj jest traumatycznym przeżyciem, ale LegalHero nie pozwoli, aby postępowanie o zniesienie współwłasności mieszkania było równie traumatyczne.

© 2018 LegalHero.pl

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon