Artykuły LegalHero

  • LegalHero

Pozew o rozwód bez orzekania o winie wraz z uzasadnieniem - wzór
WZÓR POZWU O ROZWÓD BEZ ORZEKANIA O WINIE WRAZ Z UZASADNIENIEM Białystok, dnia 7 września 2018 r.

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Wydział I Cywilny

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1

15 – 950 Białystok powódka: Anna Kowalska, zam. ul. Słoneczna 1, 15-951 Białystok, numer PESEL 012345678

pozwany: Jan Kowalski, zam. ul. Deszczowa 1, 15-952 Białystok, numer PESEL 123456789


opłata od pozwu: 600,00 zł


POZEW O ROZWÓD

Działając w imieniu własnym wnoszę o:

1. rozwiązanie przez rozwód bez orzekania o winie małżeństwa Anny Kowalskiej i Jana Kowalskiego, zawartego w dniu 1 lipca 2015 r. przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Białymstoku;

2. powierzenie powódce wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem stron Agnieszką Kowalską urodzoną w dniu 1 sierpnia 2016 r. w Białymstoku wraz z jednoczesnym ograniczeniem władzy rodzicielskiej pozwanego do prawa do współdecydowania o istotnych sprawach córki;

3. zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniej córki renty alimentacyjnej w wysokości 700,00 zł miesięcznie płatnej do dnia 10-go każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat;

4. uregulowanie kontaktów pozwanego z córką w ten sposób, iż pozwany będzie miał prawo do spotkań z nią w co drugi weekend miesiąca od piątku do niedzieli w godzinach ustalonych przez strony oraz w każdy wtorek w godzinach ustalonych przez strony:

5. przeprowadzenie dowodów wskazanych w treści uzasadnienia niniejszego pozwu na okoliczności tam przywołane, w tym dowodu z przesłuchania świadka Janiny Nowak, zam. ul. Krótka 1, 15-950 Białystok;

6. rozłożenie na obie strony kosztów niniejszego postępowania.

UZASADNIENIEAnna Kowalska i Jan Kowalski zawarli związek małżeński w Białymstoku w dniu 1 lipca 2015 r. Z tego związku pochodzi jedno dziecko, małoletnia Agnieszka Kowalska.

Dowód:

1. odpis skrócony aktu małżeństwa;

2. odpis skrócony aktów urodzenia córki stron

Strony rozwodzą się po raz pierwszy. Nie zawierały umowy majątkowej małżeńskiej i w ich związku funkcjonuje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej. Strony od pół roku nie mieszkają wspólnie. Początkowo małżeństwo stron funkcjonowało prawidłowo, a pożycie układało się względnie dobrze. Po pewnym jednak czasie między stronami nasiliły się problemy związane z różnicami w charakterach małżonkach. Okazało się, że niezgodność charakterów jest tak silna, że nie pozwala na prawidłowe ukształtowanie relacji rodzinnych.

Dowód: przesłuchanie powódki

Aktualnie w ocenie powódki różnice te są nie do pogodzenia. Z uwagi na powyższe powódka uważa, że między nią i jej mężem nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. Pomiędzy małżonkami nie istnieje już więź gospodarcza, fizyczna ani psychiczna. Dowód: przesłuchanie powódki

Strony wspólnie wychowują córkę. Aktualnie córka stron ma dwa lata, pozostaje pod stałą opieką mamy, nie choruje i nie sprawia żadnych problemów wychowawczych. Wolą powódki jest, aby w wychowaniu dzieci nadal, tak jak dotychczas, byli zaangażowani oboje rodzice. Z uwagi na powyższe powódka wnosi o powierzenie jej wykonywania władzy rodzicielskiej nad córką i pozostawienie pozwanemu prawa do współdecydowania o wszystkich istotnych sprawach dzieci. W ocenie stron takie rozwiązanie jest zgodne z dobrem małoletniej.

Dowód: 1. przesłuchanie powódki;

2. przesłuchanie świadka


Koszty utrzymania małoletniej w skali miesiąca wynoszą 1.200,00 zł. Powódka przygotowała zestawienie kosztów, które przedkłada w załączeniu. Należy wskazać, że na tą kwotę składają się przede wszystkim:

- koszty żywności 500,00 zł;

- koszty utrzymania mieszkania: 350,00 zł;

- koszty środków czystości i kosmetyków: 250,00 zł;

- koszty leków i wizyt lekarskich: 100,00 zł.

Dowód: 1. przesłuchanie powódki;

2. przygotowane przez powódkę zestawienie


Powódka pracuje jako kasjerka w sklepie spożywczym i otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie w wysokości 2.100,00 zł miesięcznie. Pozwany prowadzi własną działalność gospodarczą i jego miesięczny dochód wynosi ok. 3.500,00 zł. Alimenty w wysokości 700,00 zł pozwolą na zaspokojenie potrzeb małoletniej w części przypadającej na pozwanego.

Dowód: zaświadczenia o zarobkach stron

Właściwość Sądu Okręgowego w Białymstoku uzasadnia treść przepisu art. 41 kpc, albowiem w okręgu tego Sądu strony miały (i mają nadal) ostatnie wspólne miejsce zamieszkania.

Reasumując, wnoszę jak na wstępie.

Anna Kowalska Załączniki:

1. odpis pozwu wraz z załącznikami;

2. dowód uiszczenia opłaty od pozwu;

3. odpis skrócony aktu małżeństwa;

4. odpis skrócony aktu urodzenia córki stron;

5. zaświadczenie o zarobkach powódki;

6. zaświadczenie o zarobkach pozwanego;

7. zestawienie kosztów utrzymania córki stron.
Jeśli musisz przygotować pozew o rozwód, odpowiedź na pozew o rozwód albo inne pismo sądowe, skontaktuj się z LegalHero wysyłając maila pod kontakt@legalhero.pl LegalHero pomoże w każdej, nawet najtrudniejszej sprawie.

© 2018 LegalHero.pl

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon