Artykuły LegalHero

  • LegalHero

Zgoda sądu zastępuje zgodę rodzica
Władza rodzicielska nad dzieckiem może być uregulowana w rozmaity sposób – zazwyczaj pełnia władzy rodzicielskiej względem dziecka przysługuje obojgu rodzicom. W razie rozwiązania małżeństwa rodziców przez rozwód sąd orzekający w sprawie jest zobowiązany do ustalenia, w jaki sposób będzie wykonywana władza rodzicielska nad wspólnymi małoletnimi dziećmi stron po orzeczeniu rozwodu. Częstym modelem jest powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców i ograniczenie władzy rodzicielskiej drugiego z rodziców poprzez pozostawienie mu prawa do współdecydowania o wszystkich istotnych sprawach dziecka. Takie rozwiązanie możliwe jest również w przypadku rodziców nie będących małżonkami, żyjących w rozłączeniu.


Przez istotne sprawy dziecka należy rozumieć m. in. wybór szkoły, wybór sposobu długotrwałego leczenia, zmianę miejsca zamieszkania dziecka, wyjazd za granicę, zmianę nazwiska. W takich sprawach rodzice powinni decydować wspólnie.


Jeśli porozumienie pomiędzy rodzicami dziecka jest niemożliwe, wówczas decyzję podejmie sąd opiekuńczy. Każdy z rodziców może zwrócić się do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka z wnioskiem o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka. 


W praktyce najczęstszym zagadnieniem, o jakim orzeka sąd rodzinny, jest zgoda na wydanie paszportu.


Wniosek podlega opłacie sądowej w wysokości 40,00 zł. We wniosku należy wykazać, z jakich powodów dana czynność będzie służyła dobru dziecka (np. w przypadku zgody na wydanie paszportu będzie to chęć wyjazdu na zagraniczne wakacje lub odwiedzenia rodziny mieszkającej z dala od Polski) i wyjaśnić, dlaczego drugi z rodziców na daną czynność nie wyraża zgody. Do wniosku należy załączyć odpis skrócony aktu urodzenia dziecka oraz – w zależności od okoliczności sprawy – dokumenty (np. ofertę wyjazdu wakacyjnego). Możliwe jest również wskazanie świadków, czyli osób, które w toku swojego przesłuchania potwierdzą okoliczności, o których mowa we wniosku.


Zgoda sądu zastępuje zgodę drugiego z rodziców – konieczne będzie wówczas okazanie np. w przedszkolu czy szkole postanowienia sądu rozstrzygającego o konkretnej sprawie dziecka.


Zadaniem sądu będzie zawsze zmierzanie do polubownego rozwiązania sporu i próba nakłonienia rodziców do wspólnego podjęcia decyzji w sprawie dziecka. Jeśli jednak nie będzie to możliwe, sąd wyda postanowienie, kierując się zawsze szeroko pojętym dobrem dziecka.


Zespół LegalHero zajmuje się profesjonalnym przygotowaniem wniosków o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z LegalHero.

© 2018 LegalHero.pl

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon