Regulamin serwisu

Regulamin świadczenia usług dostępnych w ramach serwisu legalhero.pl

Dział I. Postanowienia ogólne

1.Niniejszy regulamin stanowi wzorzec ogólny i określa zasady oraz warunki techniczne oraz sposób świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną, a także zasady korzystania z Serwisu legalhero.pl. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie na rzecz usługobiorców i jest dostępny w każdym momencie na wszystkich stronach Serwisu.

2.Warunkiem skorzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę za pomocą serwisu legalhero.pl jest uprzednie zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a. Usługodawca – podmiot prowadzący portal legalhero.pl Marta Milan.

b. Usługobiorca- osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zapoznaje się lub korzysta z treści lub Usług udostępnianych przez serwis legalhero.pl na mocy niniejszego Regulaminu i na zasadach określonych przepisami prawa.

c.Usługi – wszystkie usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz usługobiorców drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu legalhero.pl, odpłatnie, bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), w zakresie świadczenia pomocy prawnej. Szczegółowy zakres Usług określony został w Dziale II niniejszego Regulaminu.

d. serwis legalhero.pl - serwis internetowy dotyczący działalności Usługodawcy umieszczony pod domeną www.legalhero.pl, której administratorem jest Usługodawca. Serwis jest systemem aplikacji internetowych stanowiących zbiór dokumentów.

e. Formularz Kontaktowy– dokument elektroniczny, którego wypełnienie przez Usługobiorcę stanowi jedną z form kontaktu z Usługodawcą.

Regulamin – niniejszy dokument, określający m.in. warunki i zasady korzystania z treści i Usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną.

f. Polityka prywatności – określa sposób przetwarzania danych przez Usługodawcę, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,

g. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

h. Dane osobowe – zgodnie z RODO informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do identyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

i. Przetwarzanie – zgodnie z RODO oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

j. Profilowanie – zgodnie z RODO oznacza wszystkie formy zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które mogą wykorzystywać dane osobowe do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. Także oznacza to m.in. przetwarzanie danych dla celów statystycznych. Usługodawca dokonuje profilowania tylko na bazie agregowanych danych dla grup Usługobiorców Serwisów. Nie dokonuje w żadnym wypadku profilowania konkretnego oznaczonego co do tożsamości Usługobiorcy.

k. Administrator   – podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, tj. Usługodawca.
 

Dział II. Warunki świadczenia usług przez Usługodawcę

1. Przedmiotem działalności Usługodawcy jest świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Przez świadczenie usług prawnych rozumie się udzielanie porad prawnych oraz przygotowywanie projektów dokumentów prawnych.

2. Usługodawca oświadcza, iż ma kwalifikacje niezbędne dla rzetelnego świadczenia usług prawnych.

3. Usługobiorca zamawia, a Usługodawca zobowiązuje się do wykonania dzieła w postaci porady prawnej lub projektu dokumentu prawnego, przesyłanych w formie elektronicznej na adres e-mail Usługobiorcy podany przez Usługobiorcę lub w inny sposób ustalony przez Strony.

4. Usługobiorca może zlecić przygotowanie porady prawnej lub dokumentu prawnego poprzez:

a) wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@legalhero.pl;

b) wysłanie formularza kontaktowego na stronie www.legalhero.pl;

b) telefonicznie pod numerem telefonu podanym na stronie www.legalhero.pl.

5. Usługodawca przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Złożenie zamówienia telefonicznego możliwe jest od poniedziałku do soboty w godzinach od 15:00 do 24:00.

Złożenie zamówienia nie wymaga rejestracji w Serwisie.

6. Po otrzymaniu zamówienia Usługodawca potwierdzi za pośrednictwem wiadomości e-mail przyjęcie zamówienia do realizacji wraz z informacją o treści zamówienia, cenie usługi, sposobie płatności, czasie realizacji zamówienia, sposobie składania reklamacji oraz o uprawnieniu do odstąpienia od umowy sprzedaży.

7. Warunkiem złożenia zamówienia jest podanie wszystkich danych niezbędnych do realizacji umowy i sporządzenia porady prawnej lub projektu dokumentu prawnego. Usługodawca po przyjęciu zamówienia wskaże Usługobiorcy zakres danych, których podanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania dzieła.

8. Zatwierdzenie przez Usługobiorcę zamówienia stanowi ofertę Usługobiorcy złożoną Usługodawcy co do zawarcia umowy o dzieło, zgodnie z treścią zamówienia, niniejszym Regulaminem oraz przepisami art. 627 i n. Kodeksu cywilnego

9. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia między Stronami umowy o dzieło, której przedmiotem jest sporządzenie przez Usługodawcę porady prawnej lub projektu dokumentu prawnego.

10. Umowa o dzieło zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem i złożonym przez Usługoborcę zamówieniem.

11. Bez uszczerbku dla uprawnienia Usługobiorcy do odstąpienia od umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Usługobiorca może zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Usługodawcy potwierdzenia przyjęcia zamówienia, tj. przed otrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z Usługodawcą.

12. Dzieło zostanie sporządzone niezwłocznie po podaniu przez Usługobiorcę wszystkich danych, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia.

13. Dzieło zostanie wydane Usługobiorcy za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę, w formacie .doc lub .pdf, chyba że Strony ustalą inaczej.

14. Informacje o wysokości honorarium za wykonanie dzieła podane są na stronach Serwisu w części zatytułowanej Oferta osobista oraz Oferta biznesowa. Honorarium za przygotowanie porady prawnej wynosi 99,00 zł. Honorarium za przygotowanie projektu dokumentu wynosi od 99,00 do 399,00 zł i jest zależne od rodzaju dokumentu. Usługodawca zastrzega, iż w przypadku konieczności przygotowania dokumentów nietypowych, wymagających szczególnego nakładu pracy wysokość honorarium zostanie uzgodniona z Usługobiorcą indywidualnie. Podana w wiadomości potwierdzającej zamówienie cena jest ostateczna.

15. Usługobiorca jest zobowiązany do uiszczenia honorarium za wykonanie dzieła po złożeniu zamówienia i jego przyjęciu przez Usługodawcę przelewem na wskazany przez Usługodawcę rachunek bankowy albo za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym, przed wydaniem dzieła.

16. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Serwisu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy o dzieło przed dokonaniem ww. zmian.

Dział III. Odpowiedzialność Usługodawcy i reklamacje

1. Porady prawne oraz projekty dokumentów prawnych przygotowywane są zgodnie z najlepszą wiedzą Usługodawcy, w oparciu o informacje co do stanu faktycznego dostarczonego przez Usługobiorcę. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku podania przez Usługobiorcę danych niepełnych lub nieprawdziwych. Usługodawca odpowiada za wady fizyczne lub prawne dzieła na zasadzie art. 638 i następnych Kodeksu cywilnego.

2. Usługobiorca jest uprawniony do złożenia reklamacji w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@legalhero.pl. W treści reklamacji należy wskazać imię i nazwisko Usługodawcy oraz dane dotyczące złożonego przez niego zamówienia.

4. Usługobiorca otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Usługobiorcę treści reklamacji.

5. Jeżeli dzieło ma wady, Usługobiorcy przysługują następujące roszczenia na podstawie art. 638 w. zw. z art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego:

a)  złożenie świadczenia o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny dzieła, chyba że Usługodawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Usługobiorcy usunie wadę;

b)  żądanie wymiany dzieła na wolne od wad albo usunięcia wady.

6. Usługobiorca będący konsumentem ma możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń: 
(I) możliwość zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823);
(II) wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej;
(III) zwrócenie się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów;

7. Powyższe postępowanie ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.

8. Konsument jest uprawniony do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/WE, zwanym dalej „ROZPORZĄDZENIEM W SPRAWIE ODR”. Platforma ODR jest interaktywnym narzędziem udostępnionym konsumentom z Unii Europejskiej, za pomocą którego można złożyć skargę: ec.europa.eu/consumers/odr. Stosownie do Art. 1 Rozporządzenia w sprawie ODR celem powstania platformy ODR jest udostępnienie konsumentom narzędzia ułatwiającego niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami na terytorium Unii Europejskiej.

9. Adres e-mail Usługodawcy służący do kontaktu z Usługobiorcą to kontakt@legalhero.pl

 

Dział IV. Odstąpienie od umowy

1. Usługodawca będący konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny, na zasadach opisanych poniżej.

2. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów wygasa po upływie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Usługobiorca powinien poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego na adres e-mail kontakt@legalhero.pl.

4. Jeżeli Usługobiorca skorzysta z tej możliwości, Usługodawca prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej.

5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Usługobiorca wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. Usługobiorca odsyła dzieło, co do którego następuje odstąpienie od umowy na następujący adres e-mail kontakt@legalhero.pl niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Usługodawca dotrzyma terminu 14 dni i odeśle dzieło przed jego upływem.

7. Koszty odesłania dzieła obciążają Usługobiorcę.

8. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwraca Usługobiorcy wszystkie otrzymane od płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Usługobiorcę sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia uzyskania informacji o odstąpieniu od umowy.

9. Zwrot płatności zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Usługobiorcę użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Usługobiorca wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku usługobiorcy nie poniosą opłat w związku z tym zwrotem. 10.Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania dzieła.

11. Usługobiorca odpowiada tylko za zmniejszenie wartości zwracanych dzieł wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania dzieła.

 

Dział V. Informacje o usługach świadczonych drogą elektroniczną

1. Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy następujące usługi drogą elektroniczną:

a) Umożliwianie zawieranie on-line umów o dzieło zgodnie z niniejszym Regulaminem,

b) Umożliwienie zapoznawania się z treściami publikowanymi w Serwisie w zakładce zatytułowanej Blog;

c) Przesyłanie zamówionych informacji handlowych.

2. Usługobiorca uprawniony jest do odstąpienia od umów o dzieło zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Ponadto Usługobiorca uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Usługodawcę usług wskazanych w pkt 1 ppkt c) powyżej.

3. Warunki techniczne świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną są następujące:

a) Dostęp do sieci Internet,

b) Korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych (typu Internet Explorer, Opera, FireFox lub podobne),

c) Posiadanie konta poczty elektronicznej.

4. Do otwarcia dokumentów przesyłanych przez Usługodawcę, stanowiących wykonanie umowy o dzieło zawartej pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą rekomendowany jest program Microsoft Word 2007 lub nowszy albo inny program obsługujący pliki .doc. 

5. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną mogą być składane poprzez przesłanie reklamacji na adres e-mail kontakt@legalhero.pl. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy oraz krótki opis reklamacyjny. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługobiorca zostanie powiadomiony poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez niego adres poczty e-mail.

6. Polityka dotycząca plików cookies została zawarta w odrębnym dokumencie zatytułowanym Polityka cookies, stanowiącym integralną część niniejszego regulaminu.

 

Dział VI. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych oraz Polityka prywatności

1. Polityka Prywatności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i reguluje zasady przetwarzania danych osobowych. Załącznik Nr 1 stanowi integralną część umowy zawieranej przez strony.


Dział VII. Ochrona praw autorskich

1. Usługodawca udostępnia Usługobiorcy treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim. Zawartość Serwisu legalhero.pl podlega ochronie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wykorzystanie bez upoważnienia jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w Serwisie  legalhero.pl może stanowić naruszenie przywołanych powyżej przepisów i skutkować odpowiedzialnością naruszającego.

2. Usługodawca udziela Usługobiorcy Usługodawca udziela licencji niewyłącznej, nieograniczonej w czasie do korzystania z dokumentów przesłanych w ramach wykonania usługi wynikającej z umowy zawartej przez Usługodawcę i Usługobiorcę dla własnych potrzeb Usługobiorcy. Jeśli Usługobiorcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wówczas licencja obejmuje prawo do korzystania z przedmiotowych dokumentów przez osoby zatrudnione przez Usługobiorcę oraz osoby, które łączy z Usługobiorcą stosunek cywilnoprawny pozwalający na wykonywanie usług na rzecz lub w imieniu Usługodawcy.

Dział VIII. Postanowienia końcowe

1. Treści powszechnie dostępne w Serwisie legalhero.pl w zakładce zatytułowanej Blog dostępne są nieodpłatnie i służą celom edukacyjnym. Użytkownicy Serwisu mogą korzystać z tych treści dla własnych potrzeb przy zastosowaniu należytej staranności. Przedmiotowe treści nie stanowią indywidualnej porady prawnej.

2. Usługodawca odpowiada za aktualny stan prawny treści zamieszczanych w Serwisie legalhero.pl. Treści dostępne w zakładce zatytułowanej Blog są zgodne ze stanem prawnym obowiązującym w dniu opublikowania wpisu.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki nieprawidłowego korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu, w tym za nieprawidłowe wykorzystanie przez niego treści umieszczonych w Serwisie w Zakładce zatytułowanej Blog.

4. W przypadku, w którym jakakolwiek część niniejszego Regulaminu okaże się nieważna z uwagi na treść obowiązujących przepisów, należy interpretować ją w taki sposób, aby była zgodna z przepisami prawa i oddawała w możliwie najszerszym zakresie intencję danego zapisu. Nie wpływa to na skuteczność pozostałych części i zapisów Regulaminu.

5. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe postanowienia pozostają w mocy i wiążą Usługodawcę oraz Usługobiorcę.  

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2018 r.

© 2018 LegalHero.pl

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon