Sprawy karne

LegalHero pomaga zarówno osobom pokrzywdzonym przestępstwem, jak i osobom oskarżonym o popełnienie przestępstwa oraz osobom skazanym prawomocnymi wyrokami sądów. 

 

Zespół LegalHero przygotowuje porady prawne oraz dokumenty w przypadkach:

 • aktów oskarżenia

 • odpowiedzi na akt oskarżenia

 • skazania wyrokiem za przestępstwo

 • spraw o wykroczenia

 • utraty prawa jazdy

 • reakcji na wydany ENA

 • zatarcia skazania

 • warunkowego przedterminowego zwolnienia

 • skrócenia okresu obowiązywania środka karnego

 • rozłożenia grzywny na raty

 • zawieszenia wykonania kary

 • przerwy w karze

 • odroczenia wykonania kary

 

Zapewniamy pełną dyskrecję i do każdej ze spraw pochodzimy indywidualnie.

 

 

 

 

 

 

Z uwagi na ogromne doświadczenie i długoletnią praktykę dysponujemy całym szeregiem możliwych propozycji i rozwiązań problemów, z jakimi zmagają się klienci LegalHero.

Dla naszych klientów przygotowujemy wyczerpujące, zindywidualizowane porady prawne oraz pisma sądowe i pozostałe dokumenty. Zawsze opieramy się na stanie faktycznym sprawy przedstawionym przez klientów i nadesłanych przez nich skanach dokumentów. Każde pismo zawiera kompleksowe przedstawienie stanu faktycznego sprawy oraz uzasadnienie prawne, stworzone w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz aktualne orzecznictwo sądów.

 

LegalHero to szybki, prosty i niezwykle korzystny sposób na uzyskanie pomocy prawnej:

Porady prawne – 99,00 zł

Prywatne akty oskarżenia – 299,00 zł

Pozostałe pisma w sprawach karnych – 199,00 zł

 

 

Skontaktuj się z LegalHero, aby uzyskać pomoc w Twojej sprawie.

Najczęściej zadawane pytania

Porada prawna

99,00 zł

Co zrobić w przypadku tymczasowego aresztowania?

Postanowienie sądu o zastosowaniu tymczasowego aresztowania podlega zaskarżeniu zażaleniem. Zażalenie wnosi się do sądu nadrzędnego nad sądem, który wydał postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania w terminie 7 dni od daty postanowienia. W zażaleniu należy wskazać na wszystkie uchybienia sądu oraz okoliczności, które przemawiają za zastosowaniem innego środka niż areszt (np. poręczenie majątkowe czy zakaz opuszczania kraju).

Co zrobić w przypadku doręczenia zarządzenia o wykonaniu zawieszonej wcześniej kary pozbawienia wolności?

Zazwyczaj przyczyną zarządzenia wykonania zawieszonej uprzednio kary pozbawienia wolności jest niewykonanie innego środka orzeczonego wyrokiem np. obowiązku naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody. W przypadku otrzymania zawiadomienia o konieczności wykonania kary pozbawienia wolności celowe jest złożenie wniosku o uchylenie postanowienia, z jednoczesnym wykonaniem nałożonych przez sąd środków.

Projekt aktu oskarżenia

299,00 zł

Projekt pisma

199,00 zł

© 2018 LegalHero.pl

 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Icon